Sarcoscyphaceae


Kompsoscypha chudei


photo Gérard Girod - 66 Fourques - 19 09 09