ASCOMYCOTA - INCERTAE SEDIS


Ascomycota /


 
Diplodiella tamaricis
Actinocladium Amblyosporium

Anthina

Arnaudiella Asterosporium Bactridium
Balanium Bispora Brachydesmiella
Cacumisporium Camarographium Camposporium
Chaetopsis Cheilaria Coremiella
Cryptocoryneum Cryptostroma Cytoplacosphaeria
Diplodiella Diplosporonema Discogloeum
Eopyrenula Gyrothrix Hansfordia
Harpographium Hymenella Hymenopsis
Leptodermella Lichenosticta Lylea
Metadiplodia Minimelanolocus Miricatena
Monodictys Neohendersonia Neottiospora
Neottiosporina Oncopodiella Phragmocephala
Phragmotrichum Polyscytalum Psammina
Rhodesia Rutola Schizodiplodia
Schroeteria delastrina Seifertia Septogloeum
Septotrullula Solicorynespora Spondylocladiella
Spondylocladiopsis Sterigmatobotrys Stictosepta
Stilbospora Subulispora Taeniolina
Thyrostromella Veronae Xylohypha
   
Zygosporium