X Y L A R I A C E A E


Ascomycota /


 
Alloanthostomella Anthostomella

Ascotricha

Biscogniauxia Euepixylon Hypocopra
Kretzschmaria Nemania Podosordaria
Poronia Rosellinia Xylaria