X Y L A R I A C E A E


Ascomycota /


 
Alloanthostomella Anthostomella

Ascotricha

Biscogniauxia Circinotrichum Euepixylon
Hypocopra Kretzschmaria Nemania
Podosordaria Poronia Rosellinia
 
Virgaria Xylaria