Exobasidiaceae


Exobasidium pachysporum

photo PA - B/Stavelot - 19 09 09

photo AF - spores