Fomitopsidiaceae  -  Niveoporofomes


spraguei

photos CL - Guadeloupe - 2004