Irpicaceae  -  Leptoporus


 mollis

photo VD - E/Gorbeia - 26 01 14