Phragmidiaceae


Phragmidium sanguisorbae

photo PA - 62 Boffles - 25 05 09 urédies & télies sur Sanguisorba minor

photos AF - uredospores & paraphyses - congo
uredospores - melzer
photo PA - teleutospores 400