Pleurotaceae  -  Hohenbuehelia


silvana  (Sacc.) O.K. Mill. (1986) (1984)

photos AF - 62 St Inglevert - 25 09 20 sur Pinus
X 20
X 20
X 20
basides & spore
cheilo