Polyporaceae


Donkioporia expansa

photo DC - 10 ste Maure - 14 01 14