Pucciniaceae


Miyagia pseudosphaeria

Photos AF - 62 Ambleteuse/estuaire - 14 04 08 - urédies & télies sur Sonchus oleraceus
uredies X 20

uredospores & paraphyses
uredospores
mesospores & teleutospores