Pucciniaceae  -  Puccinia


anthemidis

photos AF - 62 St Inglevert - 02 11 18 sur Anthemis arvensis
télies X 20
teleutospores
teleutospores