Raveneliaceae


Triphragmiopsis isopyri

photo Au V - E/Baracaldo - 06 04 14 Télies sur isopyrum

teleutospores
teleutospores