A U R I C U L A R I A C E A E


Basidiomycota /


 
Auricularia Eichleriella Exidia
   
Exidiopsis