I N C E R T A E -  S E D I S


HYPHOMYCETES


Actinocladium Arthrinium Arthrographis
Bactridium Bactrodesmium Balanium
Bispora Brachydesmiella Cacumisporium
Camposporium chaetopsis Coremiella
Cryptocoryneum Dendryphiopsis Ellisembia
Endophragmia Flabellospora Gyrothryx
Hansfordia Hymenella Lauriomyces
Lylea Monodictys Oidiodendron
Oncopodiella Phragmocephala Polyscytalum
Repetophragma Rutola sarcinella
Septotrullula Spondylocladiella Spondylocladiopsis
Sporidesmium Stanjehuguesia Sterigmatobotrys
Taeniolina Troposporella Veronaea
Wiesneriomyces Xylohypha Zygophiala
   
Zygosporium