F O M I T O P S I D I A C E A E


Basidiomycota /


 
Buglossoporus Climacocystis Dacryobolus
Daedalea Donkiporia Fomitopsis
Ischnoderma Laetiporus Neoantrodia
Niveoporofomes Phaeolus Postia
   
Rhodofomes