F O M I T O P S I D I A C E A E


Basidiomycota /


 
Amaropostia Buglossoporus Climacocystis
Dacryobolus Daedalea Donkiporia
Fomitopsis Fuscopostia Ischnoderma
Laetiporus Neoantrodia Niveoporofomes
Phaeolus Postia Rhodofomes