P O L Y P O R A C E A E


Basidiomycota /


 
Aurantiporus Bresadolia Cerioporus
Cerrena Coriolopsis Daedaleopsis
Datroniella Dichomitus Earliella
Epithele Faerberia Favolus
Fomes Grammothele Hapalopilus
Hexagonia Lentinus Lenzites
Leptoporus Megasporoporia Microporellus
Navisporus Neofavolus Neolentinus
Nigroporus Panus Perenniporia
Perenniporiella Picipes Polyporus
Pseudofavolus Pycnoporus Trametes
   
Tyromyces