P O L Y P O R A C E A E


Basidiomycota /


 
Bresadolia Cerioporus Coriolopsis
Cyanosporus Daedaleopsis Datroniella
Donkioporia Earliella Epithele
Favolus Fomes Ganoderma
Grammothele Hexagonia Lentinus
Lenzites Megasporoporia Microporellus
Navisporus Neofavolus Perenniporia
Perenniporiella Picipes Podofomes
Polyporus Pseudofavolus Pycnoporus
 
Szczepkamyces Trametes